Cáp trần

Cáp bọc PVC 4 lõi trung tính nhỏ hơn, Không có giáp bảo vệ Cu(AC)/PVC/PVC

Cáp bọc PVC 4 lõi trung tính nhỏ hơn, Không có giáp bảo vệ Cu(AC)/PVC/PVC